dziennik elektroniczny

Bezpieczeństwo

 

 

Od początku istnienia szkoły jednym z priorytetów jej działań jest bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły.

Zintegrowany Plan Działań „Bezpieczne Gimnazjum” powstał dzięki inicjatywie Dyrektora Szkoły Pani Marii Dobrowolskiej oraz nauczyciela wychowania fizycznego Pani Anny Jędrzejczyk jeszcze w roku szkolnym 2003/2004. Wśród zespołu partnerów oprócz nauczycieli Gimnazjum nr 36 znaleźli się przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy nr XIV, Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, Rada Rodziców.

Po raz pierwszy certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo” otrzymaliśmy na lata 2004-2006.

27 września 2006 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie po raz drugi przyznała naszej szkole certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo” na lata 2006-2008.

We wrześniu 2011 roku szkoła przystąpiła do projektu „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości RP.

 

Działania szkoły

 

Monitoring wizyjny

Jednym z punktów Planu Działań „Bezpieczne Gimnazjum” była realizacja monitoringu wizyjnego. Został on dofinansowany ze środków Dzielnicy nr XIV, UMK oraz Rady Rodziców. W roku 2005 został zamontowany rejestrator i 10 kamer. Monitoring wizyjny był rozszerzany w kolejnych latach dzięki środkom z UMK oraz środkom własnym przeznaczonym z rachunku dochodów własnych. Planujemy dalszą rozbudowę monitoringu.

 

Bezpieczeństwo na co dzień

W czasie trwania zajęć szkoła jest zamknięta. Wejścia osób postronnych z zewnątrz jak i wyjścia uczniów w trakcie zajęć są monitorowane. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów podczas przerw na korytarzach oraz przy salach lekcyjnych.

Nauczyciele mają za zadanie reagować na każdy zaistniały fakt stosowania agresji słownej i przemocy fizycznej. Są zobowiązani do reagowania na akty wandalizmu i niewłaściwych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.

Uczniowie są zwalniani z zajęć lekcyjnych tylko na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów.

Szkoła zapewnia opiekę higienistki przez pięć dni w tygodniu

 

Podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów oraz kadry pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa

 

Tematyka bezpieczeństwa została uwzględniona w programach: wychowawczym i profilaktycznym szkoły.

Szkoła zwraca szczególną uwagę na problemy, jakie występują wśród współczesnej młodzieży: palenia papierosów, spożywania alkoholu.

Na zajęciach z wychowawcą oraz wybranych lekcjach realizowana jest tematyka poświęcona bezpieczeństwu w szkole i poza nią. Zagadnienia obejmują między innymi bezpieczeństwo w sieci czy odpowiedzialność karną za niewłaściwe zachowanie.

 

Szkoła prowadzi cykliczne szkolenia nauczycieli z zakresu BHP oraz udzielania pierwszej pomocy.

Wymieniane są informacje o problemach z bezpieczeństwem podczas Rad Pedagogicznych, zebrań z rodzicami.

 

Bezpieczeństwo w sporcie

Uczniowie wdrażani są do zespołowego działania na zajęciach wychowania fizycznego. Oprócz zajęć ogólnorozwojowych prowadzone są gry zespołowe z różnych dyscyplin. Oprócz profilaktyki zdrowotnej mają one nauczyć wzajemnej tolerancji i współdziałania w grupie osób o różnych predyspozycjach fizycznych.

Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego pana Mirosława Zająca szkoła, wychodząc naprzeciw problemom związanym z walkami kibiców różnych klubów krakowskich, rozpoczęła organizowanie spotkań ze znanymi piłkarzami krakowskich klubów piłkarskich.

29 kwietnia 2004 r. odbyło się spotkanie z piłkarzami krakowskiej Wisły, na którym obecni byli: Marcin Baszczyński, Tomasz Frankowski i  Michał Wróbel. Spotkanie było częścią programu promującego zdrowy tryb życia oraz tolerancję nie tylko na stadionach. W naszej szkole uczą się kibice różnych klubów, których trzeba umieć ze sobą pogodzić.

7 maja 2004 r. był wspaniałym dniem dla fanów Cracovii. Do naszej szkoły wraz z Kazimierzem Węgrzynem przybyli piłkarze z klubu mieszczącego się przy ul. Kałuży. Licznie zgromadzona młodzież mogła spotkać się i porozmawiać ze swoimi pupilami.

Sprzęt sportowy posiada aktualne atesty.

 

Organizacja czasu wolnego dla młodzieży.

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, które mają za zadanie nie tylko pomagać w przezwyciężaniu trudności, ale także rozwijać umiejętności.

Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z różnych przedmiotów oraz zajęcia sportowe z różnorodnych dyscyplin sportowych.

Nauczyciele organizują zielone szkoły, wycieczki jednodniowe, wyjścia do kin, teatrów, filharmonii, muzeów.

W zimie organizowane są wyjazdy narciarskie połączone z nauką jazdy na nartach, którą prowadzą nauczyciele – instruktorzy.

W szkole organizowane są konkursy z różnych dziedzin, turnieje sportowe.

Zachęcamy uczniów do włączania się w wolontariat.

 

Remonty placówki

Przez cały czas prowadzone są remonty obejmujące nie tylko poprawę estetyki szkoły, ale również zwiększenie bezpieczeństwa. Remontowane są sukcesywnie posadzki w szkole.

 

Partnerzy

Zarząd i Rada Dzielnicy nr 14

Policja

Straż Miejska

Rada Rodziców

MOPS

Dziennik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05

archiwum