dziennik elektroniczny

Statut

STATUT XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
im Św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie 


Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele i zadania liceum
Rozdział III - Program wychowawczy i program profilaktyki
Rozdział IV - Organizacja szkoły
Rozdział V 
- Organy szkoły i ich kompetencje
- Dyrektor szkoły
- Rada Pedagogiczna
- Samorząd Uczniowski
- Rada Rodziców
- Rada Szkoły
Rozdział VI - Nauczyciele i inni pracownicy liceum
Rozdział VII - Prawa i obowiązki uczniów
Rozdział VIII - Nagrody i kary
Rozdział IX - Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego osiągnięć edukacyjnych
Rozdział X - Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania
Rozdział XI - Rekrutacja
Rozdział XII - Postanowienia końcowe

POBIERZ STATUT

Dziennik
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05

archiwum